ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden:
Algemene voorwaarden van: Jamboree Neckwear Promo-ties Fortunaweg 68
3113 AN Schiedam
Artikel 1 Definities. In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: Lid 1: leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. – Opdrachtgever: degene die met de leverancier in een (pre-) contractuele verhouding staat. Lid 2: goederen: zowel de door de leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen. Lid 3: een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.): een beding in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.
Artikel 2 Toepasselijkheid. Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en opdrachtgever deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen leverancier en client waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
Artikel 3 Aanbiedingen. Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand leverancier bericht en binden de leverancier niet.
Artikel 4 Prijzen. Lid 1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in euro’s en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Lid 2 Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden worden geleverd.
Artikel 5 Levering van bedrukte goederen. Lid 1: Ingeval de leverancier de opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit. Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen 5 werkdagen na verzending schriftelijk op de drukproef is gereageerd. Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling. Lid 1: Leverancier is verplicht de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden. Lid 2 Leverancier zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is opdrachtgever gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van leverancier, diens producten en/of diensten. Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is opdrachtgever -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen te komen uurtarief of vast tarief.
Artikel 7 Leveringen en levertijd. Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende A : de dag van totstandkoming van de tijdstippen: overeenkomst, B : de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke, C : de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen. Lid 4: Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis of omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien – waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering, dat de nakoming door leverancier zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van hem gevergd kan worden Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten maximaal 10 % meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren. Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door de leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting. Importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering. Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen. Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. Lid 10: Indien leverancier aan opdrachtgever monsters ter beschikking stelt is opdrachtgever gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking franco te retourneren aan leverancier. Lid 11: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt,geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van de te leveren zaken kunnen van het monster model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 Reclames. Lid 1: Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schade vergoeding gehouden is. Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Lid 3: Reclames ter zake van de hoogte van de door leverancier verzonden: facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in het vorige bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derdeleverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven. Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting. Lid 6 : Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat opdrachtgever ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier. Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde een of ander recht daarop overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde een of ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij opdrachtgever zich verplicht om, in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Lid 5: Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen opdrachtgever. Lid 6: Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
Artikel 10 Betaling. Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgen in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan. Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te vervangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier van vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst. Lid 5: Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij – zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling. Lid 6: Indien leverancier tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 68,00. Lid 7: Indien opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11 Aansprakelijkheid. Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd. Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirekte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 12 Ontwerpen, modellen, etc. Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan opdrachtgever ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door leverancier, voor geen ander doel van uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever gebruikt worden. Lid 2: Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, ter zake van de in het voorafgaande lid genoemde goederen afkomstig van opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 Geschillen/toepasselijk recht. Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Lid 2: Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter te Rotterdam worden onderworpen. Artikel 14: Deponering Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nummer 24.171.799.
Artikel 15: Persoonsgegevens Wij vinden het belangrijk dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan. In dit artikel leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. Wij zullen altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor de mensen die erbij hoeven. Dit doen wij door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te nemen. Zo voorkomen wij dat verkeerde mensen bij uw gegevens kunnen.
Welke gegevens verzamelen wij en waarom? Wij verzamelen persoonsgegevens van prospects, klanten en bezoekers van onze website of als wij een afspraak met u hebben gehad. De reden hiervoor is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
De volgende dingen kunnen wij van u bijhouden: Voor- en achternaam / Bedrijfsnaam en adresgegevens / Telefoonnummers / E-mail adressen Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Als u meer informatie wilt over uw persoonsgegevens die wij mogelijk van u hebben verzameld, lees dan onze privacyverklaring of neem contact met ons op via 010-2470505 of sander@jamboree.nl